YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
Yatırım Fonu
0.709112
0.001753 (% 0,25)

YAK Yatırım Fonu Detayları

YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON Yatırım Fonu
  • 0,709112 0,709112 ((%0,25))
  • Yatırım Fonu
  • TÜRÜ:
Veriler 15 Dk. gecikmelidir.